Pravá komora

Pravá komora je komorou lidského srdce, ve kterém začíná malý okruh krevního oběhu. V srdci jsou čtyři kamery. Pravá komora dostává okysličená krev z pravé síně v době diastoly přes trikuspidální chlopně a čerpá systoly při plicní ventil do plicního kmenu.

Struktura pravé komory

Pravá komora je omezena z levé zadní a přední mezivrstvé brázdy na povrchu srdce. Od pravé síně se odděluje koronální sulcus. Vnější okraj komory má špičatý tvar a označuje se jako pravý okraj. Tvar komory se podobá nepravidelné trojjádrové pyramidě se základnou směrem nahoru a doprava a vrcholem vlevo a dolů.

Zadní komorová stěna je plochá a přední stěna je konvexní. Vnitřní levou stěnou je mezifunkční septa, má konvexní tvar (konvexní k pravé komoře).

Pokud se podíváte na pravou komoru v řezu na úrovni vrcholu srdce, vypadá to jako mezera napnutá v anteroposteriorním směru. A když se podíváte na hranici střední a horní třetiny srdce - připomíná tvar trojúhelníku, jehož základem je přepážka mezi komorami, která se rozprostírá do dutiny pravice.

Dutina komory má dvě části: zadní část je široká a přední strana je užší. Přední část se nazývá arteriální kužel, má otvor, kterým se spojí s plicním kmenem. Zadní část komunikuje s pravou síňou pomocí pravého atrioventrikulárního otvoru.

Na vnitřním povrchu zadní části je mnoho svalů, které tvoří hustou síť.

Obvodu atrioventrikulární ústí namontovány správné atrioventrikulární ventil, který zabraňuje zpětnému toku krve pohybu z komory do pravé síně.

Ventil je tvořen třemi trojúhelníkovými klapkami: přední, zadní a oddělovací. Všechny ventily se otevřou do dutiny komory.

Septa je umístěna blíže k ventrikulární septa a je připojena k mediální části atrioventrikulárního průduchu. Přední chlopeň je připevněna k přední části středového otvoru a čelí arteriálním kuželům. Zadní křídlo je připojeno k zadní části středového otvoru. Často je vidět malý další zub mezi zadní a přepážkou.

Otvor plicního kufru se nachází vlevo a vpřed a vede do plicního kufru. Na okrajích otvoru se nacházejí tři klapky: vpředu, vlevo a vpravo. Jejich volné okraje vyčnívají do plicního kufru a společně tvoří ventil plicního kmene.

Nemoci spojené s pravou komorou

Následující nemoci pravé komory jsou nejčastější:

 • Stenóza plicního kmene;
 • Hypertrofie pravé komory;
 • Infarkt pravé komory;
 • Blokáda pravé komory.

Stenóza plicního kmene

Stenóza je izolované zúžení plicní arterie. Zúžení výstupu do plicní arterie může být umístěno na různých úrovních:

 • Valvulární stenóza plicní arterie vzniká v důsledku proliferace vláknité a svalové tkáně v infundibulární části komory.
 • Stenóza vláknitého kruhu se vytváří v místě přechodu myokardu pravé komory do pulmonárního kmene.
 • Izolovaná chlopňová stenóza je nejčastější patologií srdce (přibližně 9% vrozených srdečních vad). V tomto případě je ventil plicní arterie membrána s otvorem o průměru 2 až 10 mm. Oddělení na listu často chybí, komise se vyhladí.

Při stenóze plicního kmene se zvyšuje tlak v pravé komoře, což zvyšuje zatížení. Výsledkem je zvýšení pravé komory.

Hypertrofie pravé komory

Ve skutečnosti hypertrofie pravé komory není onemocnění, spíše je to syndrom, který naznačuje zvýšení myokardu a způsobuje řadu vážných onemocnění.

Zvýšení pravé komory je spojeno se zvýšením kardiomyocytů. Tento stav je zpravidla patologický a je kombinován s dalšími kardiovaskulárními chorobami.

Zvýšení pravé komory je poměrně vzácné a často diagnostikován u pacientů s chorobami, jako je zápal plic a chronickou bronchitidu, plicní fibrózy a emfyzému, plicní fibróza, bronchiální astma. Jak již bylo uvedeno výše, hypertrofie pravé komory může způsobit stenózu nebo vrozené srdeční onemocnění.

Hmotnost pravé komory v normálním stavu je přibližně třikrát menší než hmotnost levého. To je důvod, proč elektrická aktivita levé komory převládá ve zdravém srdci. V této souvislosti je na elektrokardiogramu mnohem obtížnější zjistit hypertrofii pravé komory.

Na základě stupně zvýšení pravé komory se rozlišují následující typy hypertrofie:

 • Prudce vyjádřená hypertrofie - když hmotnostně pravá komora překonává levou komoru;
 • Průměrná hypertrofie - levá komora je větší než pravá, ale vpravo se vyskytují buňkové procesy spojené s její nárůstem;
 • Mírná hypertrofie - hmotnost levé komory je mnohem větší než pravá, ačkoli pravá je trochu větší.

Infarkt pravé komory

, Pravá komora je ovlivněna Přibližně 30% pacientů s infarktem nižší v různé míře. Izolovaný srdeční infarkt pravé komory se vyskytuje mnohem méně často. Často masivní infarkt vedoucí k vážnému selhání pravé komory, na kterém symptomem Kussmaul, krční žilní distenze, hepatomegalie. Arteriální hypotenze je možná. V první den se v segmentu ST často zvyšuje další hrudní vedení.

Stupeň poškození pravé komory lze detekovat pomocí echokardiogramu.

Blokáda pravé komory

Blokáda pravé komory se vyskytuje u přibližně 0,6 - 0,4% zdravých lidí. Prognóza této choroby závisí na srdečním onemocnění. Například s izolovaným blokem je prognóza poměrně příznivá, protože neexistuje tendence k rozvoji koronárních onemocnění srdce.

Blokáda pravé komory se může vyvinout jako výsledek plicní embolie nebo předního infarktu. Pokud se blokáda vyskytne jako výsledek srdečního záchvatu, výhled je negativní, protože v prvních měsících dochází často k selhání srdce a náhlá smrt.

Blokáda způsobená plicní embolií je obvykle přechodná a je pozorována převážně u pacientů s plicní chorobou v těžké formě.

Pravá komora

Pravá komora, ventrikulus dexter (viz obrázky 701, 702, 703, 704, 705), je vymezena z levé přední a zadní mezivrstevní brázdy na povrchu srdce; koronální sulcus ji odděluje od pravé síně. Vnější (pravý) okraj pravé komory je špičatý a nese název pravý okraj, margo dexter.

Pravá komora je ve tvaru nepravidelné trojstranné pyramidy, jejíž základna směřuje směrem vzhůru k pravé síni a vrcholu - dolů a doleva. Přední stěna dutiny pravé komory je konvexní, zadní stěna je zploštělá. Levá vnitřní stěna je interventrikulární septa, septum interventriculare (viz obrázky 703, 704, 705); je konkávní z levé komory, tj. konvexní směrem ke pravé komoře. Tloušťka stěny pravé komory dosahuje 4-5 mm.

Pohled v řezu na úrovni srdečního hrotu (viz. Obr. 714) komorového dutiny pravého je podlouhlý ve směru předozadním štěrbiny, a na rozhraní horní a střední třetiny má tvar trojúhelníku, jehož základna je vyčnívající do dutiny pravé komory septa. V dutině pravé komory se rozlišují dvě divize: širší posteriorní komorou je samotná komora a užší přední strana.

Zadní část dutiny komory pomocí pravá atrioventrikulární clona, ​​ostium atrioventrikulární dextrum, komunikuje s dutinou pravého výřezu. Otvor z pravé síně je podlouhlý.

Na vnitřním povrchu zadní části dutiny pravé komory je velký počet svalových trámů - masité trabekuly, trabeculae carnea, vytvářející hustou síť.

Přední část dutiny komory, arteriální kužel, konus arteriosus (viz obrázek 701) má válcový tvar a hladké stěny. Zvenku je konvexní. Jeho dutina v horní části je omezena šlabou arteriálního kužele, tendo infundibuli a skrze otvory plicního kmene, ostium trunci pulmonalis, jde nahoru ve směru plicní trup.

Mezi zadní a přední částí pravé komory je svalová hřídel dobře vyjádřena - supraventrikulární crista, crista supraventricularis, vyklenutý z atrioventrikulárního otvoru do arteriálního kužele.

Na obvodu atrioventrikulárního otvoru je připevněný tvořen duplikací vnitřní skořepiny srdce - endokardu - pravý atrioventrikulární ventil, valva atrioventricularis dextra, zabraňuje zpětnému toku krve z dutiny pravé komory do dutiny pravé síně (viz obrázky 704, 705, 709).

Ve ventilech ventilu je malé množství kolagenu, elastických a svalových vláken; Ty jsou spojeny se svalstvem síní.

Pravý atrioventrikulární ventil je tvořen třemi trojúhelníkovými křídla, kryty: septalis, cuspis septalis, zadní krídlo, cuspis posterior, a přední křídlo, cuspis přední. Všechny tři ventily vyčnívají do dutiny pravé komory s volnými okraji.

Ze tří velkých křídel, septa, který se nachází v blízkosti komorového septa a je připojen ke střednímu straně pravé atrioventrikulárního otvoru. Zadní bočnice, menší velikosti, je připojen ke stejné části zadnenaruzhnoi otvory a nejmenší ze tří klapek - přední - v přední části otvorů a čelí infundibulum. Často mezi septem a zadními ventily je malý další zub. Volné okraje letáků mají malé zářezy.

Na volné okraje letáků a na spodní plochy jsou připevněny tenké, nerovnoměrné délky a tloušťky šňůry šňůry, chordae tendineae, které začínají obvykle od papilárních svalů. Část chordů šlachy, zejména v horní části komory, opouští přímo ze svalové vrstvy komory (od masité trabekuly, trabeculae carneae). Řada šňůr šňůry, které nejsou spojeny s papilárními svaly, jsou nasměrovány z ventrikulární septum do septum. Malé části volné hrany ventilů mezi šňůrkami šňůry jsou značně ztenčené.

V pravé komoře rozlišujte tři papillary svaly: přední papilární sval, m. papillaris anterior, konstantní, velká, která se rozkládá od přední stěny komory a má nevýznamnou velikost septální papilní sval, m. papillis septalis (může být chybějící) a zadní papilární sval, m. papillaris posterior. Navíc v základu předního ventilu pravého atrioventrikulárního ventilu je masivní projekce - septo-marginální trabekuly, trabekulární septomarginis. Každý ze svalů se svými akordy je spojen s dvěma přilehlými letáky.

Otvor plicního kufru se nachází vpředu a vlevo, vede to plicní trup. Na okrajích otvoru je endokard tři poloviční klapky: přední, pravý a levý, valvulae semilunares přední, dextra a sinistra (viz obrázky 706, 709); Jejich volné okraje vyčnívají do plicního kufru. Všechny tři klapky dohromady tvoří plicní ventil, valva trunci pulmonalis.

Téměř uprostřed volného okraje každé klapky je malé, sotva znatelné zahuštění - nodulus semilunární klapky, nodulus valvulae semilunaris, z nichž se v obou směrech okraje klapky pohybuje hustý hřídel - lunula semilunární klapka, lunula valvulae semilunaris. Ve tvaru půlměsíce chlopeň vytvořenou z plicního kmene vybrání - kapsy, které spolu s chlopní brání zpětnému toku krve z plicního kmene do komory dutiny pravého.

Hypertrofie pravé komory: příčiny, příznaky, léčba

Hypertrofie pravé komory (GPG) - stav, ve kterém dochází ke zvýšení tloušťky stěn a hmotnosti myokardu jednoho ze srdce, a to pravé komory. Venózní krev z velkých žilních kmenů vstupuje do pravého atria a odtud do pravé komory. Mezi nimi jsou odděleny tříbodovým ventilem. Při kontrakci pravé komory vstupuje žilní krev do plicní arterie a je obohacena kyslíkem v plicích. Pak vstoupí do levého srdce. Při různých patologických stavech je pravá komora rozšířena (dilatační) a hmotnost stěn se zvyšuje (hypertrofie).

Je důležité znát příznaky hypertrofie pravé komory a příčinu nástupu onemocnění, abyste mohli konzultovat lékaře včas předepsat odpovídající léčbu.

Mechanismy pro vývoj GPL:

 • zahušťování vláken srdečního svalu;
 • zvýšený krevní tlak v dutině pravé komory;
 • nedostatek kyslíku (hypoxie);
 • metabolických a strukturálních změn v myokardu;
 • změna anatomie srdečních komor.

Příčiny vývoje

Hlavním důvodem pro vývoj GAN je nadměrné zatížení. Dodává se zvýšení krevního tlaku v plicním oběhu (plicní tepny a jejích poboček, plicních kapilár, plicní žíly), jakož i vypouštění krve do pravé komory u některých vrozených srdečních vad.

U dětí je vývoj GPG primárně spojen s vrozenou srdeční chorobou. GPG se vyvíjí s významnou poruchou mezikomorové septa. Tato vrozená srdeční onemocnění, při nichž je krev z levé komory, neboť se snižují částečně nevysune do aorty, a otvorem v komorového septa do pravé komory. V důsledku toho je nucen pumpovat výrazně větší množství krve, než by měl. Současně dochází ke zesílení stěn. Jiné vrozené vady srdce, což vede k vývoji GPZH - defekt mezhpredsernoy septum, plicní nedostatečnost ventil, Fallotova tetralogie, a další podmínky, které způsobují přetížení pravé komory krevního objemu nebo tlaku v plicní tepně.

U dospělých je hlavní příčinou GPG tzv. Pulmonální srdce. Plicní srdce vzniká při onemocněních, které brání normálnímu dýchání. V důsledku toho stoupá tlak v plicní tepně, pravá komora se přetěžuje a zvyšuje. Příčiny plicní hypertenze a plicní srdeční choroby:

 • onemocnění plic (bronchiální astma, chronická bronchitida, emfyzém, bronchiektázie, tuberkulóza a další);
 • onemocnění hrudníku (zakřivení páteře, poliomyelitida a další);
 • onemocnění plicních cév (trombózy a embolie, arteritida, komprese cév nádorem mediastinu a dalších).

Ganokoree u dospělých se někdy vyskytuje v důsledku stenózy mitrální chlopně. Při této nemoci je funkce levé komory narušena, tlak v plicních cévách stoupá a pravá komora je opět poškozena. Nedostatek trikuspidální ventilu vede také k rozvoji GPG. V tomto případě část krve z pravé komory, když se kontrahuje, nespadá do plicní tepny, ale zpět do pravého atria a opět do pravé komory. Je nucen pumpovat velké množství krve a v důsledku toho se zvyšuje.

Symptomy

GPG samo o sobě nezpůsobuje žádné stížnosti. Klinicky se projevují pouze jeho příčiny (plicní hypertenze) a komplikace (srdeční selhání).

Známky plicní hypertenze:

 • dýchavičnost s malou fyzickou námahou a v klidu, suchý kašel;
 • slabost, apatie, závratě a mdloby;
 • palpitace srdce, otoky cervikálních žil;
 • hemoptysis;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • anginální bolest spojená s hladovění myokardu kyslíkem (lisování, komprese bolesti za hrudní kostí za zatížení, často doprovázené studeným potu, procházející nitroglycerinem).

Známky srdečního selhání způsobené sníženou kontraktilitou rozšířené pravé komory:

 • tíha v pravém hypochondriu;
 • vzhled zvětšených žil na kůži břicha;
 • opuch nohou a přední břišní stěny.

Vrozené srdeční vady u dětí mohou být doprovázeny cyanózou (modrou) kůže, dýchavičností a palpitací srdce, poruchami srdečního rytmu, zpožděním růstu a vývoje.

Diagnostika

Metody diagnostiky rakoviny dásní:

 • elektrokardiografie: ne vždy identifikuje GVR, zvláště v počáteční fázi;
 • echokardiografii nebo ultrazvuku srdce: nejinformativnější metoda;
 • Rentgenogram hrudníku: může poskytnout další diagnostické informace pro plicní srdce.

Léčba

GPP neodpovídá na léčbu sama. Léčba onemocnění, které ji způsobují, se provádí. Mezi způsoby léčby bez léků lze poznamenat:

 1. Vyloučení těžké fyzické námahy a cvičení, zejména s výrazným GPL.
 2. Kompletní odpočinek a spánek.
 3. Prevence chřipky, akutní respirační infekce, exacerbace chronických onemocnění plic.
 4. Podmínky vysoké nadmořské výšky se nedoporučují.

Plicní hypertenze a chronické plicní srdce často vyžadují konstantní příjem kalciových antagonistů (nifedipin), použití prostaglandinů a inhalace oxidu dusnatého.

Srdeční vady u dětí a dospělých jsou korigovány chirurgickým zákrokem.

Nedostatek krevního oběhu se provádí podle příslušných protokolů.

Kterému lékaři se můžete obrátit

Pokud na elektrokardiogramu nebo jiném srdečním vyšetření máte hypertrofii pravé komory - poraďte se s terapeutem nebo kardiologem. Po dalším vyšetření lékař předepíše léčbu příčin, které způsobily tento stav. Pravděpodobně je nutná konzultace kardiosurgeonu, ortopedisty (při zakřivení páteře), specialisty na plic (u plicního srdce).

Pravá komora lidské srdeční choroby

Hypertrofie levého a pravého myokardu srdeční komory

Definice choroby

Hypertrofie srdeční komory Jedná se o komplex patologických a fyziologických příznaků, charakterizovaných výrazným zvýšením komorové stěny, objem jeho dutiny zůstává nezměněn. Jedná se o druh syndromu, který varuje před nárůstem myokardu, který se může stát vážným onemocněním.

Fyziologické příčiny, které vedou k hypertrofii srdeční komory, jsou příliš fyzické námahy, které nejsou vyrovnané schopnostem těla. Patologické důvody zahrnují dědičné a získané patologie. Vrozená patologie je nejčastěji pozorována v levé komoře, je zjištěna v raném věku, ale je asymptomatická. Symptomatické projevy jsou zvláště výrazné v období puberty.

Hypertrofie levého myokardu srdeční komory

Stěny levé komory obsahují pruhy svalových vláken, buňky pojivové tkáně a základní látku. Levá komora poskytuje proud krve podél velkého kruhu krevního oběhu. Kontraktilní funkce jeho stěn podporují vylučování krve do aorty, po níž spadá do velkého kruhu krevního oběhu.

První příznaky hypertrofie levého myokardu srdce komory se projevují, když zásobení krve a velikost levé komory neodpovídají. Lidé cítí bolest v hrudi, rychle se unaví, trpí závratě. Často se vyskytují mdloby. Existuje narušení nervového systému, což vede k vzniku arytmie.

Nedostatek levé síně se projevuje dušností, a to nejen fyzickou námahou, ale také v klidné poloze.

- Byla nalezena chyba v textu? Zvýrazněte to (pár slov!) A stiskněte Ctrl + Enter

- Líbilo se vám článku nebo kvalitě informací, které jste předali? - napište nám!

- Nepřesný recept? - o tom nám napište, jistě to vyjasníme ze zdroje!

Hypertrofie pravé srdeční komory

Pravá komora prochází krev a tlačí ji do nádob, které se spojují s plícemi. Tam je obohacen kyslíkem. Pravá část srdce a plic jsou propojena, proto různé problémy dýchacího systému vedou k hypertrofii komory.

V medicíně jsou hlavní důvody této patologie.

Zvýšení pravé komory se objevuje v důsledku onemocnění, jako je chronická bronchitida a pneumonie. Změny se vyskytují po emfyzému a plicní fibróze, bronchiálním astmatu a pneumoskleróze. Hypertrofie pravé komory je způsobena mitrální stenózou nebo vrozenými srdečními chorobami.

Pio hmoty pravé komory je třikrát menší než levá, takže elektrická aktivita levé komory je větší. Hypertrofie pravé komory se vyslovuje, když její hmotnost přesahuje hmotnost levé komory. U mírné hypertrofie je pravá komora zvětšena, ale není větší než levá komora a pozoruje se mírné buzení.

Se střední hypertrofií je pravá komora zvětšena, ale její hmotnost nepřesahuje hmotnost levé komory. Na počátku onemocnění je symptomatologie vždy smíšeného typu nebo zcela chybí. Pokud existuje tendence ke stálému nárůstu velikosti, pak příznaky hypertrofie pravé komory jsou vyjádřeny skutečností, že pro člověka je obtížné dýchat, houževnatost v hrudi, bolesti nastávají.

Navíc pacienti mohou pozorovat třepotění srdce nebo blednutí a zpoždění srdečních záchvatů. Možné záchvaty závratí a ztráty vědomí.

Léčba je zvolena po stanovení diagnózy a v závislosti na příčinách tohoto problému.

Existuje etiotropní metoda, používaná v kongenitálních patologiích. Atogenetická metoda pomáhá ovlivňovat patologické změny ve fyziologických parametrech komory. Dnes tyto metody normalizují krevní tlak, léčí obezitu a pomáhají napravit zraky.

Léčebný průběh také zahrnuje použití léků, které zpomalují rozvoj hypertrofie. Hypertrofie levé komory nemá žádné věkové hranice, objevuje se v mladém a starším věku, je častou příčinou náhlé smrti po mrtvici nebo srdečním záchvatu.

Vyšetření pacientů s podezřením na hypertrofii srdcových komor je prováděno po vyšetření kardiologa. Poté se provádí elektrokardiogram, použije se ultrazvuk, echokardiogram. Krev se nutně zkoumá. Lékař předepisuje léky, pečlivě zkoumá anamnézu - to jsou beta-blokátory a verapamil.

Během léčby musíte neustále sledovat srdce, sledovat denní režim, dietu, alkohol a kouření na pozadí užívání betablokátorů je kontraindikováno. Ale velmi užitečné budou plavání, aerobik, běh, terapeutická tělesná výchova.

Lidé s touto patologií, bohužel, musí užívat léky na celý život. Pokud existuje ohrožení života, to znamená, že stěny srdce se zhušťují a narušují krevní oběh do mozku a dalších orgánů, pak nejspíše lékaři budou trvat na operaci. V dnešní době, díky moderním technologiím, takové operační zásahy již nejsou něco nového, a proto se o ně nedotýkejte.

Příčiny a léčba hypertrofie levé a pravé komory srdce

Co je to hypertrofie?

Hypertrofie je patologický proces, který je doprovázen nárůstem objemu samotných buněk a jejich počtu. Výsledkem je nárůst hmotnosti tkání, který je často doprovázen porušením jejich funkcí. Pokud dojde ke změnám srdečního svalu, vzniká hypertrofie myokardu.

Lidské srdce má čtyři komory, dvě z nich - ventrikuly, další dvě - atria. Hlavním úkolem tohoto těla je čerpání, to znamená, že je zodpovědný za nepřetržitý oběh krve v těle. Sbíraná z jiných orgánů tekutina vstupuje nejprve do atria a pak do komory.

Tím, že se sníží a udržuje konstantní tlak v nádobách. Normálně je tloušťka komor mnohem vyšší než atria, což je spojeno s vysokým zatížením buněk této oblasti srdce. Existuje celá řada patologických stavů, které mohou způsobit hypertrofii pravé, levé nebo obě komory.

Hypertrofii nelze považovat za nezávislou chorobu, ale pouze za projev mnoha patologických procesů.

Příčiny hypertrofie

Obvykle má levá komora největší hmotnost, protože z ní vstupuje krve do všech periferních tkání a orgánů, kromě plic. Je to čerpadlo, které pumpuje krev přes velký kruh.

Příčiny hypertrofie tkáně levé komory mohou být spojeny se zvýšenou odolností těchto cév, například se stenózou aorty. V tomto případě svaly komory vyžadují dodatečnou sílu k vytlačování krve do tepen. Tento stav se někdy vyskytuje kvůli chronickému průběhu hypertenze. Kvůli stálému vysokému tlaku se zatížení levé komory prudce zvyšuje, což vede k jeho hypertrofii.

Pravá komora je normálně méně masivní než levá komora. Natlačuje krev do cév malého (plicního) kruhu, skrze který vstupuje do tkáně alveol. Když se dostaneme do kapilár, hemoglobin, který je v krvi, je obohacen kyslíkem a zanechá nahromaděný oxid uhličitý.

Myokardiální hypertrofie pravé komory je nejčastěji důsledkem onemocnění dýchacího systému nebo zúžení lumen plicní arterie, která je doprovázena vývojem vrozené hypertenze.

Chcete-li správně stanovit terapii pro hypertrofii, musíte provést kompletní vyšetření a zjistit stupeň narušení srdce.

Způsoby léčby

Vzhledem k tomu, že hypertrofie je pouze projevem jakýchkoli odchylek a nikoliv nezávislé choroby, je třeba před zahájením léčby zjistit příčinu tohoto patologického stavu. Další taktiky budou přímo záviset na primární nemoci.

Léčba hypertrofie pravé komory srdce je nejčastěji zaměřena na normalizaci funkce dýchacího systému. Obvykle se používají následující skupiny léků:

Léčba myokardiální hypertrofie levé komory způsobené hypertenzí se provádí pomocí následujících léků:

 • Inhibitory ACE nejenže snižují tlak kvůli účinkům na systém renin-angiotenzin-aldosteron, ale také zabraňují rozpadu struktury srdce.
 • Beta-blokátory (anaprilin, concor) snižují frekvenci srdečních kontrakcí a pomáhají snížit zatížení svalů. To snižuje závažnost hypertrofie.
 • Diuretika (lasix, indapamid) zrychlují vylučování tekutiny z těla, snižují intravaskulární objem krve, čímž snižují systémový tlak.
 • Antagonisté angiotenzinového receptoru mají podobný mechanismus účinku s inhibitory ACE.

Pro léčbu hypertrofie obou srdcových srdcí jsou užívány i léky, které vylučují následky. Zahrnují:

 • antiarytmické léky, které pomáhají s různými poruchami srdečního rytmu;
 • srdeční glykosidy, které pomáhají zlepšit funkci levé komory;
 • metabolické léky (riboksin, ATP, mexikor atd.), což zlepšuje práci myocytů.

Léčba léků pomáhá vyrovnat se s příznaky hypertrofie, ale prakticky neovlivňuje hlavní příčinu.

V případě poruchy výběru léčby, tak i v diagnostice závažné vrozené nebo získané, situace se může jen zlepšit chirurgickou léčbu.

Chirurgická léčba

Při léčbě pravé srdeční ventrikulární hypertrofie se operace obvykle provádějí v raném věku. Operační úsilí může být zaměřeno na protetiky ventilů nebo odstranění patologických otvorů a cév. Někdy však příčiny těchto změn souvisejí s nevyléčitelnou vrozenou patologií respiračního systému, kterou lze zvládnout pouze transplantací celého komplexu srdce a plic nebo pouze plic.

Operační taktika ve většině případů zpomaluje růst hmotnosti komorových svalových buněk a pomáhá eliminovat příčinu onemocnění.

Pro léčení myokardiální hypertrofie levé komory se obvykle používá protéza jednoho nebo více ventilů. Nejčastěji jsou příčiny těchto patologických změn spojeny se zúžením mimotělního traktu, ke kterému patří aorta a její ventil. Mitrální ventil se také účastní. Provádí se několik typů chirurgických zákroků:

 1. Protéza pouze aortální chlopně. Provést operace může být konvenční způsob s otevřením hrudníku nebo minimálně invazivním způsobem, když je ventil dodávaného do předem stanovené polohy ve složeném stavu přes defekt v stehenní tepny.
 2. Výměna ventilu s částí aorty. Tato intervence je traumatická a vyžaduje mnoho zkušeností chirurga. Protéza může být umělá nebo biologická, vyrobená ze zpracovaných prasečích tkání.

V řadě případů je léčba hypertrofie obou komor srdce možná pouze transplantací dárcovského orgánu. Před provedením takové operace je nutné provést velký počet testů, aby bylo dosaženo kompatibility, a po zákroku by měly být užívány léky, které zabraňují vzniku odmítnutí.

Protože účinnou léčebnou strategii může vyvinout pouze lékař, musíte důvěřovat příslušnému specialistovi.

Pravá komora

Pravá komora je komorou lidského srdce, ve kterém začíná malý okruh krevního oběhu. V srdci jsou čtyři kamery. Pravá komora dostává okysličená krev z pravé síně v době diastoly přes trikuspidální chlopně a čerpá systoly při plicní ventil do plicního kmenu.

Struktura pravé komory

Pravá komora je omezena z levé zadní a přední mezivrstvé brázdy na povrchu srdce. Od pravé síně se odděluje koronální sulcus. Vnější okraj komory má špičatý tvar a označuje se jako pravý okraj. Tvar komory se podobá nepravidelné trojjádrové pyramidě se základnou směrem nahoru a doprava a vrcholem vlevo a dolů.

Zadní komorová stěna je plochá a přední stěna je konvexní. Vnitřní levou stěnou je mezifunkční septa, má konvexní tvar (konvexní k pravé komoře).

Pokud se podíváte na pravou komoru v řezu na úrovni vrcholu srdce, vypadá to jako mezera napnutá v anteroposteriorním směru. A když se podíváte na hranici střední a horní třetiny srdce - připomíná tvar trojúhelníku, jehož základem je přepážka mezi komorami, která se rozprostírá do dutiny pravice.

Dutina komory má dvě části: zadní část je široká a přední strana je užší. Přední část se nazývá arteriální kužel, má otvor, kterým se spojí s plicním kmenem. Zadní část komunikuje s pravou síňou pomocí pravého atrioventrikulárního otvoru.

Na vnitřním povrchu zadní části je mnoho svalů, které tvoří hustou síť.

Obvodu atrioventrikulární ústí namontovány správné atrioventrikulární ventil, který zabraňuje zpětnému toku krve pohybu z komory do pravé síně.

Ventil je tvořen třemi trojúhelníkovými klapkami: přední, zadní a oddělovací. Všechny ventily se otevřou do dutiny komory.

Septa je umístěna blíže k ventrikulární septa a je připojena k mediální části atrioventrikulárního průduchu. Přední chlopeň je připevněna k přední části středového otvoru a čelí arteriálním kuželům. Zadní křídlo je připojeno k zadní části středového otvoru. Často je vidět malý další zub mezi zadní a přepážkou.

Otvor plicního kufru se nachází vlevo a vpřed a vede do plicního kufru. Na okrajích otvoru se nacházejí tři klapky: vpředu, vlevo a vpravo. Jejich volné okraje vyčnívají do plicního kufru a společně tvoří ventil plicního kmene.

Nemoci spojené s pravou komorou

Následující nemoci pravé komory jsou nejčastější:

 • Stenóza plicního kmene;
 • Hypertrofie pravé komory;
 • Infarkt pravé komory;
 • Blokáda pravé komory.

Stenóza plicního kmene

Stenóza je izolované zúžení plicní arterie. Zúžení výstupu do plicní arterie může být umístěno na různých úrovních:

 • Valvulární stenóza plicní arterie vzniká v důsledku proliferace vláknité a svalové tkáně v infundibulární části komory.
 • Stenóza vláknitého kruhu se vytváří v místě přechodu myokardu pravé komory do pulmonárního kmene.
 • Izolovaná chlopňová stenóza je nejčastější patologií srdce (přibližně 9% vrozených srdečních vad). V tomto případě je ventil plicní arterie membrána s otvorem o průměru 2 až 10 mm. Oddělení na listu často chybí, komise se vyhladí.

Při stenóze plicního kmene se zvyšuje tlak v pravé komoře, což zvyšuje zatížení. Výsledkem je zvýšení pravé komory.

Hypertrofie pravé komory

Ve skutečnosti hypertrofie pravé komory není onemocnění, spíše je to syndrom, který naznačuje zvýšení myokardu a způsobuje řadu vážných onemocnění.

Zvýšení pravé komory je spojeno se zvýšením kardiomyocytů. Tento stav je zpravidla patologický a je kombinován s dalšími kardiovaskulárními chorobami.

Zvýšení pravé komory je poměrně vzácné a často diagnostikován u pacientů s chorobami, jako je zápal plic a chronickou bronchitidu, plicní fibrózy a emfyzému, plicní fibróza, bronchiální astma. Jak již bylo uvedeno výše, hypertrofie pravé komory může způsobit stenózu nebo vrozené srdeční onemocnění.

Hmotnost pravé komory v normálním stavu je přibližně třikrát menší než hmotnost levého. To je důvod, proč elektrická aktivita levé komory převládá ve zdravém srdci. V této souvislosti je na elektrokardiogramu mnohem obtížnější zjistit hypertrofii pravé komory.

Na základě stupně zvýšení pravé komory se rozlišují následující typy hypertrofie:

 • Prudce vyjádřená hypertrofie - když hmotnostně pravá komora překonává levou komoru;
 • Průměrná hypertrofie - levá komora je větší než pravá, ale vpravo se vyskytují buňkové procesy spojené s její nárůstem;
 • Mírná hypertrofie - hmotnost levé komory je mnohem větší než pravá, ačkoli pravá je trochu větší.

Infarkt pravé komory

, Pravá komora je ovlivněna Přibližně 30% pacientů s infarktem nižší v různé míře. Izolovaný srdeční infarkt pravé komory se vyskytuje mnohem méně často. Často masivní infarkt vedoucí k vážnému selhání pravé komory, na kterém symptomem Kussmaul, krční žilní distenze, hepatomegalie. Arteriální hypotenze je možná. V první den se v segmentu ST často zvyšuje další hrudní vedení.

Stupeň poškození pravé komory lze detekovat pomocí echokardiogramu.

Blokáda pravé komory

Blokáda pravé komory se vyskytuje u přibližně 0,6 - 0,4% zdravých lidí. Prognóza této choroby závisí na srdečním onemocnění. Například s izolovaným blokem je prognóza poměrně příznivá, protože neexistuje tendence k rozvoji koronárních onemocnění srdce.

Blokáda pravé komory se může vyvinout jako výsledek plicní embolie nebo předního infarktu. Pokud se blokáda vyskytne jako výsledek srdečního záchvatu, výhled je negativní, protože v prvních měsících dochází často k selhání srdce a náhlá smrt.

Blokáda způsobená plicní embolií je obvykle přechodná a je pozorována převážně u pacientů s plicní chorobou v těžké formě.

Byla nalezena chyba v textu? Vyberte jej a stiskněte klávesy Ctrl + Enter.

Hypertrofie pravé komory: příčiny, příznaky, diagnóza, způsob léčby, prognóza

Pravá komora je srdeční komorou, která provádí funkci přenosu krve z dutiny pravého atria do úst plicního kufru. Tento krevní roztok prakticky neobsahuje kyslík, ale v erytrocytech je velké množství oxidu uhličitého. Poté je tok žilní krve zaslán do cév v plicní tkáni, odkud opět proudí do srdce (do dutiny levé síně). Tímto způsobem, pravá komora se podílí na tvorbě malého kruhu krevního oběhu.

Hypertrofie pravé komory je vždy patologický stav, na rozdíl od zhrubnutí levé komory, která se často objevuje u sportovců, a v tomto případě je fyziologická. Termín "hypertrofie" znamená zvýšení hmotnosti a tloušťky srdečního svalu, jinými slovy hypertrofické znamená velké, zvětšené. Hypertrofie pravé komory nastává, když přetížení jeho tlaku nebo objemu.

 • V prvním případě krev v krvi těžko prochází kvůli vysokému krevnímu tlaku, což svalovině pravé komory snižuje tlak krve než za normálních podmínek.
 • Ve druhém případě dochází k dalšímu vypouštění krve do dutiny pravé komory, čímž stěna komory přetváří se zvýšeným objemem krve.

V obou případech má pravá komora vynaložit větší zátěž než předtím, takže srdeční sval zvyšuje její hmotnost. Vyskytuje se hypertrofie myokardu pravé srdeční komory srdce. Častější je hypertrofie přední stěny pravé komory.

Hypertrofie prostaty je nebezpečná, protože dříve nebo později srdeční sval nemůže pracovat za podmínek vysokého zatížení a pacient se bude chronickým srdečním selháním.

Mechanismus vzniku hypertrofie prostaty v bronchopulmonální patologii je způsoben zvyšující se plicní hypertenzí. V důsledku toho vzniká tlakové přetížení prostomia. Vývoj plicní hypertenze nebo zvýšení krevního tlaku v lumenu plicních arterií naopak vyplývá z poklesu pružnosti plicní tkáně.

Příčiny hypertrofie pravé komory

1. Plicní srdce

V souvislosti se skutečností, že hlavní zátěž pro pravou komoru je vytvořena respiračními orgány, nebo přesněji, cévy lokalizované v plicní tkáni, se může v patologii plic vyvinout hypertrofie.

Hlavní nemoci, které mohou způsobit plicní srdce, jsou následující:

 • Bronchiální astma, zvláště dlouhotrvající, s prodlouženými exacerbacemi, které probíhají s těžkými, špatně léčitelnými záchvaty. Tvorba pulmonálního srdce často vede k hormonální závislosti v bronchiálním astmatu.
 • COPD (chronické obstrukční plicní onemocnění) s častými exacerbacemi chronické obstrukční bronchitidy. Často se vyvíjí u kuřáků a osob s pracovním rizikem, pískováním, pracovníky plynárenského průmyslu apod.).
 • BEB (bronchoektická choroba), s častými zánětlivými procesy ve změněných oblastech plicní tkáně - při bronchiektázii.
 • Cystická fibróza - onemocnění, které postihuje trávicí systém (nedostatek pankreatických enzymů), stejně jako dýchací orgány s častým hnisavých zánět průdušek a plic v důsledku porušení vypouštění silných, viskózní hlen v lumenu průdušek a plicních sklípků.
 • Častá recidivující pneumonie.

rozvoj hypertrofie prostaty při plicní hypertenzi

2. Vrozená srdeční choroba

V případě, že je srdeční onemocnění závažná, např. Tetralogie Fallot, očekávaná délka života pacienta je nízká a bez chirurgického zákroku děti v prvním roce života zomrlí. To je způsobeno skutečností, že dítě rychle prochází hypertrofií komor srdce a srdeční selhání se rychle zvyšuje.

hypertrofii prostaty při vrozené malformaci - tetralogii Fallotu

V případě jiných srdečních vad, jako je například plicní chlopně nebo trikuspidální hypertrofie ventilu se vyvíjí pomalu, a dekompenzace srdečního selhání může dojít během několika měsíců či let. Mechanismus vývoje hypertrofie pravé komory v datových vady způsobené pravé komory přetížení tlaku (když je komora obtížně tlačit požadovaný objem krve v zúžených lumen plicní trupu) nebo svazku (v případě, část krve trikuspidální chlopeň se každé kontrakce je hozen zpět do dutiny pravé síně, a každý následující redukce v pravé komoře tlačí mnohem větší objem krve).

hypertrofii prostaty se stenózou plicního kmene

Mechanismus podobný těmto mechanismům pro vznik hypertrofie se také vytváří s defekty interatrial nebo interventrikulární septy.

3. Získané srdeční onemocnění

Ve většině hypertrofie prostaty se vyvíjí, když trikuspidální chlopeň (popsaný v předchozím odstavci), nebo stenóza levé atrioventrikulární otvorů (mitrální chlopně). V posledně uvedeném případě se druhý vývoji hypertrofie prostaty, hypertrofická jako první levé síně, a teprve potom, vzhledem ke stagnaci krevních cév v plicích, čímž se zvyšuje tloušťka komory stěny pravé.

Jak se klinicky projevuje hypertrofie pravé komory?

Hypertrofie slinivky břišní nevykazuje vždy žádné příznaky, proto v počáteční fázi může být v případě mírné hypertrofie rozpoznáno pouze za pomoci dalšího vyšetření. Nejčastěji pacient má známky základního onemocnění, například záchvatů bronchiálního astmatu nebo pneumonie. Nicméně, jako progrese hypertrofie a zvýšení chronického selhání pravé komory u pacienta, lze pozorovat následující známky hypertrofie pravé komory:

 1. Suchý kašel, někdy s hemoptýzou,
 2. Snížení tolerance obvyklé fyzické aktivity z důvodu paroxysmální dušnosti,
 3. Zvýšená únava, snížený výkon,
 4. Pocit rychlé srdeční frekvence a srdečního selhání, často kvůli poruchám srdečního rytmu (extrasystol, fibrilace síní),
 5. Bolest v srdci anginózní typu (tísnivé bolesti na hrudi, pálení v srdci), spojené s nedostatkem kyslíku buněk rozšířenou srdeční sval, který vyvolává ischemii pravé komory.

Vzhledem k tomu, progrese srdečního selhání pravého srdce klinických příznaků pacientových dopravních zácp na krevního oběhu - otoky nohou a chodidel, někdy braní prohlásil, dokud otok rozšířil po celém těle (anasarca); bolest v pravém horním kvadrantu vzhledem ke skutečnosti, že krev stagnuje v játrech, pererastyagivaya jeho kapsle; rozšířené žíly na přední břišní stěně a pulzující jugulární žíly; esofageální varixy (až krvácení z jícnu stěny), ve vývoji srdeční cirhózy.

Jak rozpoznat hypertrofii prostaty v počátečních fázích?

Bohužel pravá komorová hypertrofie v počátečních stádiích je prakticky nemožné klinicky a elektrokardiograficky rozpoznat. Existuje však řada kritérií EKG, podle nichž je možné předpokládat hypertrofii u pacientů s existujícími kauzálními onemocněními.

V závislosti na velikosti zvětšené pravé komory v porovnání s levou komorou se rozlišují tři formy hypertrofie pravé komory na EKG:

 • Pravá komora je hypertrofovaná, ale mnohem menší než levá (mírná hypertrofie);
 • Pravá komora je hypertrofická, ale nepřesahuje hmotnost levé komory;
 • Pravá komora daleko přesahuje hmotnost levé (výrazná hypertrofie).

Každá z forem se projevuje změnou komorového komplementu QRST v pravém (V1V2) a levém (V5V6) hrudním vedení. Čím výraznější je hypertrofie, tím vyšší je zub R vpravo a hlubší zub Z vlevo vede. Normálně EKG vykazuje "růst" R vlny z V1 na V4. U hypertrofie prostaty tento růst nedochází. Kromě toho ve V1 má komorový komplex tvar qR a ve V6 formu rS nebo RS.

Navzdory skutečnosti, že pomocí EKG lze určit pouze výraznou hypertrofii prostaty, existuje i další velmi informativní metoda diagnózy. umožňující vizuální posouzení tloušťky stěny, hmotnosti a objemu pravé komory. Tato metoda je ultrazvuk srdce nebo echokardiografie. Pomocí ultrazvuku srdce lze v počáteční fázi spolehlivě stanovit hypertrofii prostaty. Na hypertrofie dokládá takovými faktory, jako zvýšení pankreatické zdi více než 5 mm, zahušťovacích mezikomorového septa více než 1,1 cm, a více než 2,05 cm, bylo dosaženo zvýšení diastolického rozměru (v klidu).

Vedle EKG a ultrazvuku je vyžadován pacient s podezřením na hypertrofii prostaty k provedení rentgenového vyšetření hrudníku, který může poskytnout informace o tom, kolik je srdce zvětšeno, zejména jeho pravé části.

Video: EKG známky hypertrofie pravé komory a dalších srdečních komor

Je možné léčit hypertrofii prostaty navždy?

Při léčbě hypertrofie prostaty je třeba porozumět následujícímu bodu - zabránit vzniku hypertrofie snadněji než léčit její komplikace. Proto by měl každý pacient s bronchopulmonálním onemocněním nebo srdečním onemocněním léčit základní onemocnění. Takže s bronchiálním astmatem by měl pacient dostat základní terapii (konstantní příjem takových inhalantů jako spiriva, foradylová kombinace, serotida a další předepsané lékařem). Klíčem k úspěšné léčbě pneumonie a prevenci jeho recidivy je správně zvolená antibiotická terapie, s ohledem na výsadbu hlienu na flóru a její citlivost na antibiotika. U pacientů s CHOPN by pacient měl co nejdříve vyloučit škodlivé účinky na bronchiální trubice a škodlivé faktory působení.

Pacienti se srdečními vadami potřebují jejich chirurgickou korekci, pokud kardiochirurg určil údaje pro operaci při vyšetření na plný úvazek.

Při vzniku závažné hypertrofie a vývoje chronického srdečního selhání je pacientovi prokázán prodloužený nebo konstantní příjem následujících léků:

 1. Diuretika (furosemid, indapamid, veroshpiron) - prostřednictvím účinků na renálních tubulech výstupní „nadměrné“ tekutiny z těla, usnadnění práce srdce pumpovat krev.
 2. ACE inhibitory (Enam, diroton, PRESTARIUM, perineva) - významně zpomaluje proces myokardiální remodelaci a zpomalení progrese hypertrofie srdečního svalu.
 3. Přípravky nitroglycerinu (monochinkve, nitrosorbide) - snižují tón plicních žil, čímž se snižuje předběžné zatížení srdečního svalu.
 4. Inhibitory vápníkových kanálů (verapamil, amlodipin) přispívají k uvolnění srdečního svalu ak snížení srdeční frekvence, což je přínosem pro kontraktilitu myokardu.

V každém případě jsou takové nuance, jako je povaha, množství a kombinace léků, stejně jako početnost a doba trvání jejich přijetí určuje pouze ošetřující lékař po úplném vyšetření pacienta.

Bohužel, hypertrofie prostaty se neobrací zpět, ale prevence jejího rychlého růstu, stejně jako dekompenzace srdečního selhání za pomoci léčby je možná téměř ve všech případech za předpokladu, že léčba základního onemocnění byla úspěšná.

Vlastnosti hypertrofie pravé komory u dětí

Tento stav v dětství je nejčastěji způsoben vrozenými srdečními vadami, jako je tetralogie Fallotu, vrozená stenóza úst do plicního kloubu a idiopatická plicní hypertenze. V době narození dítěte může již vzniknout zhrubnutí stěny prostaty, ale častěji se rozvíjí v prvních měsících života. RV hypertrofie klinicky projevený cyanóza, krční žilní distenze, letargie, nebo vice versa, vyjádřil znepokojení dítě. Kromě toho má Vaše dítě těžkou dušnost a modř kůži, když saje prs nebo láhev, stejně jako motorickou aktivitu a úzkost, když pláče.

Léčba hypertrofie u novorozence se provádí striktně pod dohledem dětského kardiologa a kardiologa, který určuje načasování a taktiku chirurgické intervence pro vadu.

Jsou možné komplikace?

Komplikace hypertrofie mohou nastat u každého pacienta, ale častěji jsou způsobeny progresí základní nemoci (akutní respirační selhání, astmatický stav, dekompenzace srdečních onemocnění).

Pokud budeme hovořit o důsledcích přímo hypertrofie prostaty, je třeba poznamenat, že v nepřítomnosti léčby je postupný ale stabilní progresi chronické srdeční pravé komory selhání, které je v počátečních fázích projeveného žilní krve stagnace v orgánech systémového oběhu (jater, ledvin, mozku, svalů, kůže), ale postup je známý dopravní zácpy v plicích, jakož i výrazné dystrofické změny ve všech orgánech a tkáních. Dystrofie vede k úplnému narušení funkce orgánů a osoba bez léčby může zemřít.

V tomto ohledu můžeme předpokládat, že prognóza je nepříznivá v případě, že neexistuje léčba hypertrofie a základní onemocnění, která ji způsobila. S včasnou diagnózou hypertrofie a vhodnou léčbou kauzálního onemocnění se prognóza zlepšuje a trvání a kvalita života se zvyšuje.

Hypertrofie pravé komory: příčiny, diagnóza a léčba

Naše srdce se skládá ze čtyř částí a pokud alespoň jeden z nich začne pracovat nesprávně, naše tělo je ohroženo. Hypertrofie pravé komory může způsobit nové onemocnění hlavního orgánu v těle.

Tuto specializaci defektů lze identifikovat diagnózou a provedením průzkumu pacienta. Takovou diagnózu slyší jak rodiče malých dětí, tak lidé ve věku. Rád bych vám řekl, proč je včas důležité vyhledávat pomoc od kardiologa.

Popis srdeční hypertrofie

ventrikulární hypertrofie (jinak pravé komory hypertrofie a hypertrofie pravé komory) - to je stav srdce, přičemž pravá komora podstoupí změnu ve velikosti kvůli nárůstu svaloviny (srdečních vláken), a to zase vede k přetížení srdce.

Zvýšení srdeční komory se objevuje u lidí různého věku, ale z větší části je diagnostikováno u dětí. Stojí za zmínku, že srdeční hypertrofie může být pozorována u novorozenců, protože mají intenzivní práci srdce v prvních dnech života a na pravé straně srdce.

Nejčastěji však ventrikulární hypertrofie má patologický charakter a může naznačovat existenci vrozené srdeční choroby.

Jak víte, srdce čtyřkomorového člověka a dvou pravých částí srdce regulují práci plicního oběhu, nazývaného také malá. A dvě levé části jsou zodpovědné za práci velkého kruhu nebo systému. V normálním stavu srdce je krevní tlak v pravém úseku menší.

Jestliže osoba má vrozené srdeční vady nebo jakoukoli poruchu srdce, pak toto pravidlo je rozbité, což vede k přetížení pravé komory srdce, neboť představuje větší průtok krve, než je obvyklé, a pak se jeho hypertrofii.

Pravá strana srdce je rozšířena u lidí různého věku. Nejčastěji se tato patologie diagnostikuje u kojenců. To je způsobeno skutečností, že v prvních letech života rychle roste tělo dítěte a jeho srdce je vystaveno zvýšenému stresu.

Když je onemocnění akutní, indikuje přítomnost vrozené srdeční choroby. Taková diagnóza může být provedena na EKG. Může být také získána hypertrofie pravé srdeční komory srdce. Často jsou takové změny spojené s nesprávným způsobem života, nedostatečnou výživou, stálým stresem.

Pravá komora je zvětšena, protože je to ten, kdo je zodpovědný za velký průtok krve, to znamená, že je vystaven větší zátěži a za určitých okolností rychle selže. Některé příznaky přímo naznačují, že srdeční sval je přetížen a vyčerpán, neschopný zvládnout množství práce, kterou mu svěřil tělo.

Často člověk přetěžuje srdce, aniž by o tom přemýšlel. Vzhled hypertrofie může vést k problémům v práci srdce. Vzhledem k tomu, že je arytmie, srdce nemá hladký a chaotické, srdce bije rychleji, pak pomaleji, bez ohledu na lidské činnosti.

Pokud změny začaly na jednom místě, budou mít za následek změny v jiných subjektech. Když došlo k nárůstu komor, došlo ke změně struktury arterií. Změní se ve velikosti a přizpůsobí se novému rytmu života.

Tepny se vytvrzují a neprocházejí některými látkami. Časem se tyto látky hromadí a tvoří překážky pro průchod krve. Takže dochází ke stagnaci, která vede k tvorbě trombů.

Trochu fyziologie

Je známo, že lidské srdce je čtyřkomorové: skládá se ze dvou síní a dvou komor. Obvykle jsou všechny dutiny izolovány od sebe. Srdce je svalové čerpadlo, které působí v určité sekvenci díky vedení systému srdce a kontraktilitě myokardu. Cyklus práce vypadá takto:

 • levá komora vylučuje krev bohatou na kyslík v orgánech a tkáních - ve velkém kruhu krevního oběhu;
 • krve, které mají stále menší tepny vstoupí do kapilární sítě, kde dochází k výměně plynů, a mění barvu na tmavý, vstupuje do malé žíly, pak velké, které ústí do pravé síně;
 • z pravé síně, která slouží jako žilní "cisterna", probíhá během diastoly (relaxace) v pravé komoře;
 • pravé komory během kontrakce síly hází s žilní krve do plicní tepny v plicním oběhu, který se nachází v plicích ji sytí kyslíkem;
 • šarlatová, kyslíkem obohacená krev se shromažďuje v plicních žilách a pak prochází plicními žilkami do levého atria;
 • z levého atria, je krev vlevo doleva, nejsilnější komora a nyní je připravena opakovat celou cestu - oběžné kruhy jsou uzavřeny.

Mnozí se divíte, proč je plicnice s názvem tepnu, i když teče žilní krev, a naopak, plicní žíly jsou nazývány žíly, ale obsahovat jasný šarlatový arteriální krve? Odpověď je velmi jednoduchá: základem klasifikace není stanovena barvu a složení krve, a povahu umístění plavidel: všechna plavidla proudících do atria, jsou žíly a všechny vyplývající z komor jsou tepny.

Mluvili jsme měli jasnou představu, že srdeční sval pracuje není jako celek: levá komora poskytuje okysličení celého organismu, a právo - posílá krev do plic.

Hlavní typy patologie

Samotná nemoc je rozdělena do několika typů, které rozlišují průběh patologie, příznaky a příznaky.

Je pozorováno, když je hmotnost pravé strany srdce mnohonásobně větší než levá strana.

 • Nemoc je střední závažnosti.

  Je pozorováno, jestliže procesy vyskytující se na pravé straně srdečního svalu pokračují se zpomalením, zaostávají za procesy levé strany. Nesmí existovat žádná asynchronní práce v nich.

  Není nic špatného se zjištěním této nemoci. Včasná a správná léčba vám pomůže zbavit se tohoto problému. Při diagnóze dochází k mírnému nárůstu v pravé oblasti.

 • Na začátku nejsou žádné příznaky. Proto je včasná diagnóza obtížná. Aby se zabránilo latentní formě onemocnění, je nutné provádět EKG jednou ročně. K identifikaci prvních patologických stadií je kojencům po prvním roce života přidělen intrauterinní CTG a EKG.

  Hypertrofie pravé komory - příčiny

  Příčiny myokardiální hypertrofie pravé komory jsou získané nebo přirozené povahy. V prvním případě je restrukturalizace srdečního svalu obvykle důsledkem onemocnění dýchacího systému:

  • obstrukční bronchitida;
  • bronchiální astma;
  • pneumoskleróza;
  • emfyzém;
  • polycystická;
  • tuberkulóza;
  • sarkoidóza;
  • bronchiectatická nemoc;
  • pneumokoniózy.

  Dále je možné primární změnu objemu hrudníku s různými odchylkami. Zahrnují:

  • porušení struktury muskuloskeletálního systému (skolióza, Bekterovova choroba);
  • snížení neuromuskulárního přenosu (poliomyelitida);
  • patologii pleury a membrány spojené s traumatem nebo chirurgickým zákrokem;
  • výrazná obezita (Pickwickův syndrom).

  Primární postižení plic, které vede k hypertrofii, se může vyvinout jako důsledek:

  • primární plicní hypertenze;
  • tromboembolické ložiská v této oblasti;
  • arterioskleróza;
  • objemových útvarů v oblasti mediastinu.

  Zvýšení hmotnosti pravé komory se objevuje u různých onemocnění dýchacího a oběhového systému.

  Hypertrofie pravé komory u kojence je spojena s vrozenými srdečními vadami:

  1. Tetralogie Fallot, která vede k porušení vyprázdnění pravé komory, v důsledku čehož v ní vzniká hypertenze.
  2. Porušení integrity interventrikulární septum. Tlak v pravé a levé části srdce je vyrovnán. To vede k poklesu okysličování (kyslíkové saturace) krve, stejně jako k hypertrofii.
  3. Stenóza ventilů plicní arterie, která brání rozvoji krve ze srdce do cév malého kruhu krevního oběhu.
  4. Plicní hypertenze spojená se zvýšenou vaskulární rezistencí.

  Při vrozených malformacích se projevuje hypertrofie v raném věku.

  Katalyzátory růstu kardiomyocytů, které vedou k progresi patologie, mohou být různé bronchopulmonární onemocnění:

  • fibróza;
  • emfyzém;
  • chronická obstrukční bronchitida;
  • bronchiální astma;
  • pneumokonióza;
  • sarkoidóza;
  • pneumonie.

  Existují také příčiny hypertrofie pravé komory, které nejsou spojené s kardiovaskulárními nebo plicními onemocněními:

  • abnormální přírůstek hmotnosti (obezita);
  • systematické a prodloužené stresy, proudící do neurózy.

  Dalším faktorem, který vyvolává vývoj hypertrofie pravé komory, může být nadměrné hobby pro aerobní cvičení.

  V závislosti na poměru velikosti a hmotnosti pravé a levé komory jsou tři formy syndrom GPZH průtok: mírné, středně závažné a ostré (akutní). Při mírné formě GPG má velikost pravé komory mírně převažující ve velikosti nad levou komorou, jejich hmotnost je téměř stejná.

  Při průměrné podobě GPG je zjištěna nadměrná velikost a váha obou komor, přičemž výrazná forma je rozdílná v těchto parametrech. Absence terapeutických opatření v akutní formě toku hypertrofie pravé komory může vést ke smrti pacienta.

  GCP syndrom je také klasifikován podle typu výskytu:

  • fyziologické (vrozené), když je hypertrofie pravé komory u dítěte diagnostikována od prvních dnů života. Patologie se objeví v důsledku CHD (vrozenou srdeční vadou) a je často diagnostikována po porodu u rozsáhlých cyanózy (namodralý odstín kůže) osoby nebo celého těla.
  • patologický (získaný) - syndrom augmentace pravé komory vzniká v důsledku přenesených bronchopulmonárních onemocnění nebo fyzického přetížení.

  Charakteristiky onemocnění u dětí

  Jak dítě roste, zatížení se zvyšuje na jeho srdci. Pokud existuje nějaká překážka prokrvení cév malého (respiračního) kruhu oběhu, dochází ke zvýšení svalové hmoty pravé komory. Podle neuspokojivé statistiky je tato nemoc mnohem častější u dětí, což je spojeno s přirozenou povahou patologie.

  Při dlouhodobé hypertrofii dochází k sekundárnímu poškození plicních cév. Stávají se tužšími a méně elastickými, což dále zhoršuje průběh onemocnění.

  Fyziologická hypertrofie správných dělení se může objevit v prvních dnech života drobky, protože během této doby dochází k ostré restrukturalizaci oběhového systému. Častější příčiny tohoto patologického stavu u kojenců jsou však častěji:

  • porucha septa srdce;
  • porušení odtoku krve z dutiny pravé komory;
  • zvýšený stres na těchto částech srdce během období nitroděložního vývoje;
  • stenóza plicní arterie.

  V tomto případě se symptomy onemocnění nemusí objevit ihned, ale po nějaké době. To je způsobeno tím, že na počátku je dysfunkce srdce kompenzována různými obrannými mechanismy. Když se dekompenzovaný stav rozvíjí, objeví se první znaky, ale stav dítěte může být poměrně vážný.

  V případě podezření na změnu struktury myokardu je nutné provádět ultrazvuk srdce v mateřské nemocnici. U dětí se hypertrofie pravé komory vyskytuje neporovnatelně častěji než u dospělých.

  Fyziologická hypertrofie dochází u dětí v prvních dnech života, patologické - (. Transpozice velkých cév, Fallotova tetralogie, defekt komorového septa a patent ductus arteriosus s vysokou plicní hypertenze, atd) z různých vrozených srdečních vad, primární plicní hypertenze, s vrozeným onemocněním plic a plicní (Wilson-Mikityho syndrom, lobární emfyzém atd.), chronická karditida atd.

  Konečně, děti jsou často akutní přetížení pravé komory v nemoci vyhoření, akutní zápal plic a další se vzdáleností, často napodoboval ventrikulární hypertrofii. Diagnóza hypertrofie pravé komory pomocí EKG v některých případech zahrnuje obtíže.

  Především se jedná o diferenciaci fyziologické a patologické hypertrofie u dětí prvních dnů života. Potíže také vznikají při diagnostice počátečních stadií hypertrofie pravé komory u malých dětí, u kterých může i bez ní EMF pravého ventrikulárního myokardu převládat po dlouhou dobu.

  Značné obtíže při identifikaci známky hypertrofie pravé komory na EKG jasnými příznaky hypertrofie levé komory. Elektrokardiografické změny během hypertrofie pravé komory vzhledem k tomu, že EMF vektor pravé komory se stává převládající, a mění orientaci celkové EMF pravé a předá přesahující normálních potenciálů souvisejících s věkem.

  V tomto případě je pravostranná komorová hypertrofie posuzována odchylkou vektoru EMF vpřed (vede V3R, V1, V2) a doprava (vede z končetin). Kombinace těchto znaků činí diagnózu s největší pravděpodobností.

  Hypertrofie u novorozenců

  Nejčastěji se tento syndrom objevuje u novorozenců v důsledku problémů s vývojem a funkčností srdce. Tento stav se rozvíjí v prvních dnech života, kdy je zatížení tohoto orgánu obzvláště velké (zejména na jeho pravé polovině).

  Hypertrofie pravé komory srdce se rozvíjí také s vadou septa, která rozděluje komory. Tím se mísí krev, stává se nedostatečně nasyceným kyslíkem. Srdce, které se snaží obnovit normální průtok krve, zvyšuje zátěž pravé komory.

  Hypertrofie je také možná kvůli tetralogii Fallotu, zúžení plicní chlopně. Pokud se vyskytnou nějaké příznaky, které by naznačovaly selhání srdce, měli byste dítě okamžitě ukázat odborníkovi.

  Symptomy GPG

  V získané formě je tento syndrom charakterizován absencí specifických symptomů, podle kterých je možné určit pravou gastrointestinální hypertrofii.

  Příznaky hypertrofie pravé komory podobné projevy mnoha jiných nemocí a v počáteční fázi patologie projevuje téměř žádný výchozí skutečně rušit pacienta pouze tehdy, pokud k výraznému nárůstu velikosti a hmotnosti pravé komory. Taková označení zahrnují:

  • prodloužená bolest v pravém hrudníku ostrého, propíchnutého charakteru;
  • dušnost;
  • závratě, doprovázené ztrátou orientace v prostoru a mdloby (v některých případech);
  • porušení rytmu srdce;
  • otok dolních končetin, který se stává výraznějším ke konci dne.

  Mezi hlavní klinické příznaky GPG patří zvýšení frekvence srdečních kontrakcí (tachykardie) a prudký pokles krevního tlaku. Klinický obraz hypertrofie pravé komory může být doprovázen také "plicním srdcem", jehož příčinou je tromboembolizmus plicní arterie.

  Akutní plicní srdce je charakterizováno akutním selháním pravé komory, těžkou dušností, snížením arteriálního tlaku, tachykardií. Nejčastěji je akutní selhání pravé komory fatální.

  Chronická forma plicního srdce má stejný klinický obraz jako akutní plicní srdce, až do začátku dekompenzace. U těžkých forem chronické selhání pravé komory dochází k chronické obstrukční plicní nemoci.

  Diagnostické metody

  Přesnou diagnózu lze provést až po celém souboru diagnostických opatření. Teprve potom může být zahájena léčba. Diagnóza je následující:

  1. Lékařské vyšetření. Bez ní nemůže být zahájena žádná zkouška.

  Zpravidla se jedná o pečlivé lékařské vyšetření, které může vést k myšlence, že osoba vyvine hypertrofii. Obvykle kardiolog se zkušenostmi a diagnózou těchto pacientů s pomocí jednoduchého poslechu snadno slyší patologické zvuky v oblasti srdce.

 • Kardiografie. Hypertrofie pravé komory na EKG je patrná řadou specifických změn. EKG však vidí pouze poruchy rytmu, ale ne zvětšení velikosti komory. To může vést k mnoha poruchám srdečního rytmu.
 • Pečlivá analýza anamnézy, sběr stížností může vést k myšlence na rozvoj této hypertrofie.
 • Echokardiografie je studie srdce pomocí ultrazvuku.

  Tento typ diagnostiky pomáhá odborníkovi stanovit tloušťku komorové stěny a dalších parametrů myokardu. Navíc je echokardiografie schopna přesně stanovit tlak v komoře, což zase umožňuje diagnostikovat onemocnění.

 • Kardiologické vyšetření s kardiovasérem.
 • Určení nepříznivé dědičné lokalizace choroby.

  Ti, kteří kouří, pravidelně konzumují alkoholické nápoje, nesledují intenzitu fyzické námahy, je nutné pravidelně kontrolovat lékaře.

 • U GPL se zaznamenávají patologické změny nejen v myokardu. Časem se vyznačují rozšířením do plicních cév a cév, což způsobuje vývoj dalších onemocnění:

  • skleróza aorty;
  • hypertenze malého kruhu krevního oběhu;
  • Eisenmengerův syndrom (nadměrný tlak v plicní tepně nad aortou).

  Včasná diagnóza GPG umožňuje nejen prevenci vzniku těchto patologií, ale také velmi usnadňuje boj proti syndromu obecně. Potvrzení nebo vyvrácení přítomnosti hypertrofie pravé komory je možné pouze pomocí instrumentálních kardiologických studií:

  • elektrokardiografie;
  • echokardiografie (ultrazvukové vyšetření struktury srdečního svalu).

  Elektrokardiogram jako metoda diagnostiky kapavky je méně orientační. Pravé komory hypertrofie na EKG je exprimován pouze v cardiogram mění zuby, které mohou svědčit o tom, mění pouze závažnost komory patologie velikostí tak nelze zjistit.

  Syndrom GZZH na elektrokardiografii je "osvětlen" pouze středními a akustickými formami toku. Echokardiogram je mnohem více diagnostický. Tato metoda vyšetření umožňuje zjistit nejen přítomnost zvýšení pravé žaludeční oblasti, ale i její přesné rozměry a také diagnostikovat poruchy struktury srdeční tkáně.

  Echokardiografie jako metoda diagnostiky kapavky je často kombinována s dopplerografií, která umožňuje další vyšetření směru a rychlosti průtoku krve. Tato metoda vyšetření umožňuje stanovit správnou gastrointestinální hypertrofii, dokonce i v mírné formě průtoku, takže lze zabránit progresi růstu kardiomyocytů v srdečním svalu.

  EKG a příznaky patologie

  U EKG je pravá ventrikulární hypertrofie dobře definována. Každý lékař funkční diagnostiky, kardiolog a terapeut zná EKG známky hypertrofie pravé komory, budeme analyzovat hlavní z nich a my:

  1. Ve vodičích V1 V2 III aVF se zvyšuje výška zubu R;
  2. Posunutí S-T je poněkud nižší než izolin, negativní nebo bicirární T ve V1 V2 III aVF;
  3. Pravogram (EOS zamítnuto vpravo).

  Jedná se o hlavní příznaky zvýšení pravé komory, která může být podezřelá z patologie. Hypertrofie pravé komory na EKG pro osoby starší 30 let má následující diagnostická kritéria:

  • Odchylka EOS vpravo je větší než +110 stupňů;
  • Vysoké zuby R ve V1 (více než 7 mm), zuby S ve V1 jsou menší než 2 mm, poměr R / S ve V1 je větší než jeden;
  • Hrot S ve V5 a V6 je větší nebo rovný 2 mm;
  • komplexy typu qR ve V1.

  Pokud existují dvě nebo více těchto kritérií na EKG, může být vystavena hypertrofii pravé komory. Lékaři také pamatují na potvrzující příznaky hypertrofie pravé komory, mezi něž patří:

  • změny segmentu S-T a vlny typu T podle typu "přetížení" v přívodech V1-V3,
  • zvýšení pravé síně.

  Princip elektrokardiografie

  Co se týče vlastností elektrokardiografie s onemocněním kardiovaskulárního systému, existuje mnoho z nich. Nejprve je třeba zaměřit pozornost na skutečnost, že takový průzkum probíhá v nejpohodlnější situaci pacienta.

  Je důležité vědět! Během vyšetření by měl být pacient v uvolněném stavu a klidně, rovnoměrně dýchat, protože to ovlivňuje výsledek elektrokardiografie. Pro stanovení EKG známky hypertrofie pravé komory se používá 12 vývodů, 6 kusů je spojeno s hrudníkem a zbývajících 6 kusů na končetinách pacienta.

  Někdy je používána technika elektrokardiografie doma, v tomto případě je použito pouze 6 větví. Při provádění takové diagnostiky je důležité pochopit, že na její výsledek působí několik faktorů:

  1. Stav pacienta.
  2. Správné dýchání pacienta.
  3. Počet použitých potenciálních zákazníků.
  4. Správné připojení každé větve.

  I když je jedna elektroda nesprávně připojena, informace o elektrokardiogramu mohou být nespolehlivé nebo neúplné. Při provádění tohoto vyšetření důraz na srdeční rytmus, rysy a zubů T ST, intervaly srdečního převodního systému, elektrického osou srdce a charakteristiky QRS.

  Problémy s diagnózou hypertrofie pravé komory

  EKG je univerzální, široce dostupná a velmi oblíbená metoda. Ale diagnóza hypertrofie pravé komory pouze pomocí kardiogramu má některé nevýhody. Nejprve na kardiogramu je viditelná hypertrofie, s menšou hypertrofií, změny v EKG budou zanedbatelné nebo se vůbec nezjistí.

  Kromě toho se zdržuje diagnostiky hypertrofie pravé komory pomocí EKG, pokud se vyskytnou tyto stavy:

  • blokáda pravé nohy jeho svazku,
  • Syndrom WPW,
  • potvrzený infarkt myokardu,
  • u dětí mohou být výše uvedené znaky EKG variantou normy,
  • posunutí přechodové zóny doprava,
  • zub R má vysokou amplitudu ve V1 V2, ale poměr R / S ve V5 nebo V6 je větší než jeden,
  • dextropace (srdce se nachází v zrcadle, v pravé polovině hrudníku),
  • hypertrofická kardiomyopatie: přítomnost vysokých R zubů ve V1 je možná s poměrem R / S větší než jeden.

  Při diagnostice hypertrofie pravé komory by šířka komplexu QRS měla být menší než 0,12 s. Přesná diagnostika EKG proto není možná v případě syndromu BPHP, Wolf Parkinsonova-bílého syndromu.

  Léčba

  Hlavním cílem léčby je přinést velikost srdce do normálního stavu na normální velikost. Jsou poskytovány následující fáze léčby, zaměřené primárně na odstranění příčiny, která způsobila hypertrofii:

  • léčba léčiv (eliminaci stenózy, normalizace plic, léčba srdečních malformací);
  • přizpůsobení výživy a životního stylu pacienta.

  Kromě hlavních úložných diuretika, beta-blokátory a antagonisty kalciového kanálu a léků předepsaných pro normalizaci plicní a odstraňování stenózy pulmonální chlopně. V některých případech bude většina léků muset být užívána po celý život.

  Terapie se provádí pod pravidelným dohledem odborníka. Během léčby systematicky kontrolujte práci srdce, frekvenci jejího snížení. Při absenci pozitivní dynamiky léčby se pacientovi doporučuje chirurgická intervence.

  V případě progrese hypertrofie a vývoje srdečního onemocnění je předepsán operační zákrok. Operace zahrnuje implantaci umělého ventilu. Operace se také provádí během prvního roku života u dětí, u kterých byla diagnostikována hypertrofie.

  V případě, že se zjistí zdroj vzniku srdeční hypertrofie, je léčba zaměřena na eliminaci základního onemocnění. Samodržení v takových případech je nepřijatelné. Chcete-li dokončit lidi a ty, kteří jsou pravidelně vystaveni fyzickému stresu, doporučuje se to pozorovat u kardiologa.

  Teprve po provedení diagnózy může lékař rozhodnout o taktice léčby hyperfunkce komory. Terapie je zaměřena na odstranění onemocnění, které vyvolalo hypertrofii. Existují takové metody léčby patologie:

  1. Etiotropní: používá se při vrozených srdečních anomáliích. Léčba touto technikou je zaměřena na oslabení faktoru vyvolávajícího hypertrofii.
  2. Patogenetický: používá se v případě, že se získá hypertrofie pravé komory. Je zaměřen na aktivaci imunitního systému, díky němuž je faktor, který vyvolává základní onemocnění, neutralizován.

  Při vrozených srdečních vadách je pacientovi prokázán kardiochirurgický výkon v prvním roce života - výměna abnormálního ventilu za kompletní syntetický analog. Pokud je důvodem změny parametrů komory plicní onemocnění, je pacientovi předepsáno:

  • bronchodilatátory (broncholitin): eliminují křeče průdušek;
  • mukalticheskie prostředky (Bromheksin): zředit sputum a podporovat jeho výstup z plic;
  • analeptiky: stimulují fungování dýchacího systému a oběhového systému.

  Pokud má pacient problémy s krevním tlakem, lékař předepíše Euphyllin. Tento lék se používá k hypertenzi malého kruhu krevního oběhu, stejně jako k srdečnímu astmatu a spasmu krevních cév. Léčba přípravkem Euphyllin je však zakázána v případech srdečního selhání, arytmie a onemocnění koronární arterie.

  U drobné hypertrofie lékař předepisuje podávání Nifedipinu, léku blokujícího kalciový kanál. U progresivních hyperfunkcí jsou předepsané léky nitrátové skupiny:

  Všechny léky by měly být užívány podle schématu předepsaného lékařem. Samotná výměna léčiv a změna jejich dávkování je nepřijatelná! Neexistují žádné známé metody léčby patologie.

  Všichni lidé, kteří mají hypertrofii pravé komory, by měli nejméně jednou za rok vidět kardiologa a podstoupit všechny testy, které lékař předepisuje. Takoví pacienti vykazují zdravý životní styl: kontrolu nad tělesnou hmotností, odmítnutí alkoholu a kouření.

  Léky

  Léčba hypertrofie pravé komory spočívá v přijetí následujících skupin léčiv:

  • Pravidelný příjem diuretik;
  • Beta - adrenoblokátory (léky této farmakologické skupiny jsou neslučitelné s alkoholickými nápoji a kouřením);
  • Antagonisté kalciových kanálů;
  • Antikoagulanty;
  • Přípravky obsahující hořčík a draslík;
  • Použití srdečních glykosidů je přípustné v minimální dávce;
  • Léky, které pomáhají snižovat krevní tlak.

  Možné souběžné jmenování pro normalizaci funkce plic a eliminaci stenózy plicní chlopně.

  V závislosti na příčině patologie jsou předepsány následující léky:

  • analeptický;
  • broncholitin;
  • bromhexin;
  • eufillin;
  • nefidipin;
  • nitrosorbit;
  • nitroglycerinu.

  V některých případech může být nutné užívat některé z výše popsaných léků po celý život. Pokud není zaznamenána žádná pozitivní dynamika nebo zlepšení, může být pacientovi přidělena operace. Terapie se doporučuje provádět za systematického dohledu lékaře.

  Během léčby systematicky zaznamenává práce srdce, kontrolujte srdeční frekvenci. V případě, že je nárůst komory spojen s jinou nemocí, je léčba zaměřena na odstranění základní příčiny.

  Pacienti by si měli vzpomenout na nebezpečí samoléčebné léčby a nesnažit se sami vyzvednout léky. Lidé, kteří trpí nadváhou, stejně jako systematicky podrobeno fyzické zátěži, je doporučeno pravidelně promítá kardiologem.

  Léčba lidovými prostředky

  Poměrně často léčba této nemoci kombinuje léčebnou terapii s lidovými léky. Je třeba poznamenat, že tradiční medicína působí jako pomocná terapie, měla by být použita pouze komplexně s hlavní léčbou.

  Hlavními recepty tradiční medicíny jsou infuze a různé odvarky. Velmi dobře podporuje práci myokardu česneku. Je třeba nakrájet česnek a přidat med (ve stejných poměrech), vložte nádobu na 7 dní na tmavém místě a čas od času protřepejte.

  Tento přípravek byste měli užívat jednu lžíci třikrát denně po dobu třiceti minut před jídlem. Neexistuje žádné omezení při užívání tohoto léku, lze ho užívat po celý rok. Velmi dobrým účinkem při léčbě hypertrofie pravé komory je infuze třezalky tečkované.

  Abyste to udělali, potřebujete 100 gramů třezalky, které je třeba nalít do dvou litrů vody a vařit po dobu deseti minut v uzavřeném kontejneru za nízkého tepla. Pak nechte a asi hodinu nechte trávu naplnit. Po infuzi přetřete a přidejte do ní dvě stě gramů medu, promícháme a naléváme do lahví.

  Použijte infuzi z bylinky třezalky na třetinu sklenky třikrát denně po dobu třiceti minut před jídlem. Tento přípravek musí být uchováván v chladničce. Nezapomeňte, že pouze lidová medicína nemůže vyléčit hypertrofii, může působit pouze jako pomocná terapie.

  Než začnete léčit s lidovými léky, nezapomeňte poradit se svým lékařem, můžete mít jakékoliv kontraindikace u některých druhů bylin. Proto je lepší začít léčbu lidovými léky s lékařskou konzultací.

  Lidové metody léčby hypertrofie pravé komory jsou kvůli nízké účinnosti zřídka používány. Jejich použití je možné pouze jako sedativa a sedativa, stejně jako posilování srdečního svalu. Populární je rostlina, jako je konvalinka. Následující recepty jsou známé:

  • Vezměte čerstvé lilie květů v údolí a nalijte 96% alkoholu. Tvrzení by mělo být 2 týdny, pak filtrováno a trvat 20 kapek třikrát denně.
  • Nalijte velkou lžíci květů z lilie z údolí s 300 ml vroucí vody, abyste trvali 1 hodinu. Pak napněte a vezměte dvě velké lžíce každé dvě hodiny.
  • Efektivní je směs mořského mléka a lilie údolí. Připravte infuzi z těchto rostlin a užívejte 3 až 4krát denně.
  • Smíchejte rostlinu kopyt a med v různých poměrech. Trvejte na tmavém místě až na 14 dní, pak zahřejte ve vodní lázni, dokud nebude tekutý a nevyčerpaný. Infuzní roztok se uchovává v chladničce. Vezměte 4-5krát denně.

  Komplikace onemocnění

  V pozdních fázích vývoje této nemoci jsou známky tzv. Plicního srdce. Hlavní příznaky plicního srdce jsou:

  • výskyt těžkých a náhlých bolestí v oblasti hrudníku;
  • prudké snížení tlaku (až do vývoje známky kollapoidního stavu);
  • opuch cervikálních žil;
  • progresivní zvýšení velikosti jater (tento proces je spojen s bolestí v oblasti pravého hypochondria);
  • ostrý psychomotorický rozruch;
  • vzhled náhlé a abnormální pulzace.

  V případě plicní embolie, rychle, doslova během několika minut osoba vyvine příznaky šoku s těžkým plicním edémem. U plicního edému se masivní výtěžek transudátu objevuje v plicní tkáni z oblasti kapilár.

  Vyvíjí ostrý dech v klidovém stavu, člověk se cítí těsně v hrudi. Později přichází zalapa, cyanóza, ke které se připojuje kašel. Ve třetině všech případů tromboembolie plicní arterie může dojít k náhlé smrti.

  S kompenzovaným plicním srdcem jako hlavním důsledkem hypertrofie pravé komory nejsou příznaky základní poruchy výrazně výrazné. Někteří pacienti mohou zaznamenat výskyt mírně výrazného zvlnění v horní části břicha.

  Ve fázi dekompenzace se však postupně vyvíjejí známky selhání levé komory. Výskytem takového dekompenzace je silná dechová dýchání, která nezůstává ani v klidu. To se zvyšuje, pokud osoba změní polohu těla, zejména ležérní.

  Jiné příznaky naznačují, že osoba vyvine tzv. Městnavé srdeční selhání.

  Prevence

  Prevence hypertrofie pravé komory je omezena na několik následujících požadavků. Za prvé, toto je varování pro vývoj flebotrombózy nohou:

  • Diagnóza této patologie v nejranějších stádiích a okamžitá léčba;
  • preventivní vyšetření u odborníka;
  • po operaci diagnostiky flebotrombózy se pacientovi doporučuje aktivní pohyb;
  • provádění všech doporučení lékaře.

  U chronických plicních onemocnění byste měli:

  • chránit před podchlazením a ponořením;
  • nekuřte, aniž byste byli účastníkem druhotného kouře;
  • léčit onemocnění v nejranějších stádiích;
  • vést aktivní životní styl s dostatečně mírným zatížením;
  • Vezměte kyslíkové koktejly.

  S ohledem na prevenci se také doporučuje pravidelně provádět elektrokardiogram, vzdát se škodlivých návyků a dodržovat terapeutickou dietu. Měla by být pravidelně kontrolována u kardiologa, vyšetřována, dodržována všechna doporučení a přijata vhodná medikace.

  Více Informací O Plavidlech